ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
กียรติประวัติ
" ???????????  ??????????????? "
" ???????????  ????????????????????????????? "
" ???????????  ????????????????????? 1 ????? 1 ????????????? "
" ???????????  ??????????????????????????????????????????? "
" ???????????  ??????????????????????? "
" ???????????  ????????????????????????????????????????????? "
" ???????????  ???????????????????????????????????? "
" ???????????  ??????????????????????????????? "

ผู้จัดทำเว็บไซต์

แผนที่โรงเรียน
การจัดการศึกษา
คติพจน์โรงเรียน
รับสมัครครู
ชลบุรี เขต 3
ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษา
เขตการศึกษาพื้นที่
ก้าวทันข่าว
ไทยรัฐ
เดลินิวส์

 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะ…ท่านผู้ปกครองที่นับถือ และนักเรียนที่รักทุกคน

              ครูในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูปรารถนาให้นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย กิริยามารยาทดี มีวาจาสุภาพกับคนทั่วไป มีคารวะธรรม คือ มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น มีผลการเล่าเรียนดีและมีสุขภาพแข็งแรง
              คณะผู้บริหารและคุณครู มีความพยายามอย่างยิ่ง ในการพัฒนานักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตขึ้นเป็นคนที่มี I.Q. ( Intelligence Quotient ) และ E.Q. (Emotional Quotient ) เป็นผู้ที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้  ครูขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ ในการจัดการศึกษาอบรมนักเรียน ตลอดจนความร่วมมืออย่างดียิ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และครูขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของคุณครู เป็นนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ แต่ประการสำคัญนักเรียนที่ดีต้องเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ คุณพ่อคุณแม่ี่ท่านเป็นผู้ส่งเสียให้นักเรียนได้มาเรียนหนังสือ อบรมความดีที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และน้อยคนนักที่มีโอกาสโชคดีเหมือนนักเรียน
              ครูขอให้นักเรียนที่รักของครู ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ และตอบแทนบุญคุณท่าน ด้วยการเป็นลูกที่ดี เคารพเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะ และปฏิบัติตนให้

                                                                                                                                    
นางสมศรี  ไตรสรณะศาสตร์  

แจ้งกำหนดการสอบและการเรียนเพิ่มเพื่อเตรียมติวสอบ O-net ประจำปี  2559

*****ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์  2560
*****ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ในวันเสาร์ อาทิตย์ที่  4-5  กุมภาพันธ์  2559

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์และโทรสาร 038_237068
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ sasitron.rptwebsite@
gmail.com