โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

ใบสมัครครู

 

ชื่อ                                                                                      ตำแหน่ง                         

เชื้อชาติ                                  สัญชาติ                          ศาสนา                               

กิดวันที่                                                                                

อายุ                   ปี               เดือน       วัน         (นับถึงวันที่                                         )

ภูมิลำเนาบ้านเลขที่                                                                                                

ชื่อบิดา                                                                       อาชีพ                                     

ชื่อมารดา                                                       อาชีพ                                     

ชื่อคู่สมรส                                                      อาชีพ                                     

สถานที่ทำงานปัจจุบัน                                                                                           

ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่                                                                                        

อุปนิสัย                                                                                                                     

คติพจน์ในการทำงาน                                                                                

 

                                                      (ลงชื่อ)                                           เจ้าของประวัติ

ความสามารถพิเศษ

            1.                                                                                                                    

            2.                                                                                                                    

            3.                                                                                                                    

            4.                                                                                                                    

 

 

 

1.2 ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

..

วุฒิ/วิชาเอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)                                                เจ้าของประวัติ 

                 (                                            )                                

            ตำแหน่ง                                                                     

 

ประวัติการทำงาน

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

สถานที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)                                                 จ้าของประวัติ 

               (                                                  )                            

            ตำแหน่ง