โรงเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ  ประจำปี  2552