เข้าค่ายพุทธบุตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
4-6 มิถุนายน 2552