หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรขั้นพื้นฐาน การรับนักเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เกียรติประวัติ

 

 

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ได้รับการอนุญาติจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2497 มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาอบรม
เลี้ยงดูบุตรหลานแทนผู้ปกครอง ที่อยู่ในชุมชนบ้านอำเภอ โดยมีนางประภา แสงประเสริฐ เป็นผู้ออกทุนในการสร้าง
ลักษณะของอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเพียง 1 หลังพื้นคอนกรีต เดิมเรียกว่า " โรงเรียนครูภา " มีเพียงชั้นเด็กเล็กซึ่ง
ต่อมาได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ ไตรสรณะศาสตร์ ข้าราชการครูวัดนาจอมเทียนซึ่งมีความตั้งใจจริงที่จะดำเนิน
การจัดการและพัฒนาการศึกษาโดยได้ทำการปรับปรุงขยายชั้นเรียน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จนถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 โดยมีนางวัลภา ไตรสรณะศาสตร์ เป็นผู้จัดการดูแลตลอดมาจนถึงปี พ.ศ.2525 และได้ทำการขยายชั้น
เรียนภาคบังคับเป็น 6 ปีและในปี พ.ศ.2529 ได้โอนกิจการให้แก่ นายวุฒิ ไตรสรณะศาสตร์ เป็นผู้รับใบอนุญาติและ
ได้ให้ นางสมศรี ไตรสรณะศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ในปัจจุบัน    โดยทางโรงเรียนก็ได้เติบโตขึ้นตามลำดับ
ปี พ.ศ.2530 สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 1 หลัง จัดเป็นห้องเรียนอนุบาล 4 ห้องเรียน.....          
ปี พ.ศ.2538 สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 18 ห้องเรียน เปิดใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2538.....
ปี พ.ศ.2546 สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นขนาด 6x8 ตารางเมตร 18 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งซึ่งเปิด
ใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2547 และได้ขยายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น 9 ปีโดยได้ทำการขยาย
ชั้นเรียนมัธยาศึกษาตอนต้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียนอีกด้วย.....                                  
ซึ่งปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งสิ้นจำนวน 3หลังและได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1012 คน จำนวนครูอาจารย์ 40 คน ครูจ้างสอน 3 คน ครูพี่เลี้ยง 3 คน   และนักการภารโรง
3 คน คนงานคนครัว 5 คนและทางโรงเรียนได้พัฒนาห้องประกอบการเรียนรู้ของนักเรียนอาทิเช่น ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องนาฎศิลป์,  ห้อง Play land,   ห้อง Sound lab,   ห้องสมุด,   ห้องดนตรีสากล,   ห้องจิตคณิต,   ห้องพุทธศาสนา
ห้องพยาบาล,  ห้องสื่อนวตกรรม,  ห้องสารสนเทศ,  ห้องวิชาการ  และสระว่ายน้ำ.....

เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย
เรียนดีคือ     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถคิด ปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาได้
ประพฤติดีคือ      ปฏิบัติตน เป็นผู้มีกริยา มารยาท เรียบร้อย มีคุณธรรมและจริยธรรม                 
มีวินัยคือ     ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ แบบแผนของโรงเรียน และสังคมได้อย่างเหมาะสม  
       
เหลือง-น้ำตาล
สีเหลืองหมายถึง     ความดีงาม ความสว่าง ความสดใส ความเจริญรุ่งเรือง
สีน้ำตาลหมายถึง     ความหนักแน่นมั่นคง           
            
                             
ดอกบัว และ คบเพลิง
ดอกบัวหมายถึง     คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
คบเพลิงหมายถึง     การมีความรู้ที่แตกฉาน  
        
                  
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์และโทรสาร 038_237068
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
sasitron.rptwebsite@gmail.com