หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรขั้นพื้นฐาน การรับนักเรียน


สังกัด
สถานที่ตั้ง
ระดับการศึกษา

 

 

สังกัด  /สถานที่ตั้ง  /ระดับการศึกษา

                                       โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา  เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษา  ตั้งอยู่เลขที่55 หมู่  3  ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
                                        ปัจจุบันโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา  ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา   จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อสร้างเสริมชีวิตใน วัยเรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม-จริยธรรม ที่พึงประสงค์ มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการเรียน การสอน และปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ เช่น  ห้องคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เนต  ระบบมัลติมีเดีย  สระว่ายน้ำ ดนตรีไทย ดนตรีสากล อื่นๆ เป็นต้น  เพื่อพัฒนา คุณภาพของผู้เรียนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง

เพลงประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
เกียรติยศ  รปว.
       
คุณลักษณะของโรงเรียน
เหลือง-น้ำตาล
สีเหลืองหมายถึง     ความดีงาม ความสว่าง ความสดใส ความเจริญรุ่งเรือง
สีน้ำตาลหมายถึง     ความหนักแน่นมั่นคง                                                    
ดอกบัว และ คบเพลิง
ดอกบัวหมายถึง     คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

คบเพลิงหมายถึง     การมีความรู้ที่แตกฉาน  
พ.ศ.2532 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับชั้น ป.6 ของอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี
พ.ศ.2532 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับชั้น ป.5 ของอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี             
พ.ศ.2532 รางวัลชมเชย อันดับ 2 การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถม อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี  
พ.ศ.2535 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอลธัมมสิริคัพ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี             
พ.ศ.2536 ได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น ของคุรุสภา จ.ชลบุรี                                               
พ.ศ.2536 รางวัลกิจกรรมดีเด่น ด้านความสมบูรณ์ทางสุขภาพกาย สุขภาพจิตของสำนักงานคณะ     
                 กรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ     
พ.ศ.2538 รางวัลชนะเลิศ (ส.ป.ช.) ระดับชั้น ป.2 ของชมรมการศึกษาเอกชน จ.ชลบุรี                         
พ.ศ.2539 ด.ญ กรกฎ พานเจิม ได้รับรางวัลนักกีฬาว่ายน้ำ โดยได้รับเกียรติบัตรจาก พระเจ้า              
                 วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ    
พ.ศ.2539 รางวัลผลงานดีเด่น โครงการเสมาประชาธิปไตย กระทรวงศึกษาธิการ                                
พ.ศ.2539 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำนักเรียนของจังหวัดชลบุรี                                          
พ.ศ.2540 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนราชนาวี ครั้งที่ 11 2/2540                           
พ.ศ.2541 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดประดิษฐเศษวัสดุระดับประถม เนื่องในงาน         
                  นิทรรศการสัตหีบวิชาการ ปี 2541 
พ.ศ.2541 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ ระดับอนุบาล เนื่องในงาน        
                 นิทรรศการสัตหีบวิชาการ ปี 2541
พ.ศ.2541 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการเกษตร (ตอนกิ่ง) ระดับประถม เนื่องในงาน          
                 นิทรรศการสัตหีบวิชาการ ปี 2541
พ.ศ.2541 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางธรรมมะ ที่วัดสัตหีบ ปี 2541                              
พ.ศ.2542 ชนะเลิศแข่งขันเต้นแอโรบิคระดับประถมงานฉลองครบรอบ 25 ปีโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
พ.ศ.2542 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นเครื่องใช้ในบ้านระดับประถมเนื่องในงาน
                  ฉลองครบรอบ 25 ปี โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
พ.ศ.2543 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรม Winword เนื่องในงานฉลอง            
                 ครบรอบ 25 ปี โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม    
พ.ศ.2543 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5-6 โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย             
พ.ศ.2543 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-2 โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย           
พ.ศ.2543 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ป.5-6 โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย 
พ.ศ.2543 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ " โครงการโรงเรียนสีขาว " ของกระทรวงศึกษาธิการ                
พ.ศ.2543 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพิมพ์ดีด บริษัทบางกอกซอฟแวร์         
พ.ศ.2544 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประเภทของคาว
 งานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่ 3 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวราราม
พ.ศ.2544 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวดคำขวัญทางสิ่งแวดล้อม จากวิทยาลัย 
                 เกษตรและเทคโนโลยี่ชลบุรี
พ.ศ.2544 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำขวัญในหัวข้อ " หนูรักพัทยา " จากเมือง      
                  พัทยาและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นเตอร์
พ.ศ.2545 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพลานามัยการยิงลูกโทษฟุตบอลเนื่องในงานวัน        
                  " วิชาการ " ที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  
พ.ศ.2545 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม PAINT เนื่องในงาน       
                 " วิชาการ " ที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
พ.ศ.2545 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพในกิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ.2545         
                  โดยบริษัท อัคคาซ่าร์ จำกัด  
พ.ศ.2545 รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดคำขวัญด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมโครงการนำร่อง        
                  เพื่อเสริมความรู้และปลูกฝังจริยธรรมแก่เยาวชน โรงเรียนสิงห์สมุทร  
พ.ศ.2545 นางสมศรี ไตรสรณะศาสตร์ ครูโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาได้รับคัดเลือกเป็น         
                  ผู้บริหารดีเด่นจากคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอสัตหีบ
พ.ศ. 2545 นางสาววราภรณ์ คชรัตน์ ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ดีเด่น                
                   จากคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอสัตหีบ
พ.ศ.2547 นายนพรัตน์ กันอินทร์ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา        
                  ชลบุรีเขต 3    
พ.ศ.2547 นางสาวปทุมวดี จันทร์ประภาส ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ จากสำนักงานเขตพื้นที่         
                  การศึกษาชลบุรีเขต 3
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์และโทรสาร 038_237068
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์sasitron.rptwebsite@gmail.com