หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรขั้นพื้นฐาน การรับนักเรียนหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นวัยที่ต้องพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมรวมถึงสติปัญญาอย่างรวดเร็วและพัฒนาได้สูงสุดโดยเฉพาะการพัฒนาการด้านสติปัญญา
ประสบการณ์ที่มีคุณภาพซึ่งในช่วงนี้เปรียบเสมือนเสาเข็มแห่งชีวิต ที่จะมีผลต่อบุคลิคภาพรวมถึง
การเรียนรู้สำหรับเด็กเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต                                                               
หลักการ
เป็นการพัฒนาเด็ก   โดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา สำหรับเด็กที่มีอายุ 3-5 ปี
เป็นการพัฒนาเด็ก   ในทุกด้านโดยรวม อย่างครอบคลุมและสมดุลย์เต็มตามศักยภาพ          
เป็นการพัฒนาเด็ก   ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้าง     
สรรค์เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างมั่นคง                                                                     
เป็นการพัฒนาเด็ก   ให้มีสุขภาพจิต และสุขภาพร่างกายที่ดี และรักการออกกำลังกาย         
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปี มีการพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีคุณลักษณะสมวัย                                                     
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี                                                                        
มีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กที่แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข                                                                                                   
มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีจิตใจที่ดีงาม                                                                         
ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย                    
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย                                                                                 
รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ รักความเป็นไทย                                                                       
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระบอบ         
ประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม                                                                
มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยของตน                             
มีจินตนาการ และความคิดที่สร้างสรรค์                                                                               
มีเจตนคติที่ดี ต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้                                          
การวัดผลและการประเมินผลการเรียน
มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ตามความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาโดยเมื่อจบการศึกษาเด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่
ได้กำหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย                                                                                                                   
                                         
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์และโทรสาร 038_237068
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
sasitron.rptwebsite@gmail.com