หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรขั้นพื้นฐาน การรับนักเรียน
 
 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ดำเนินการจัดการการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี
พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการหลักสูตรของโรงเรียน ยึดถือวิสัยทัศน์
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนโดยหลักการและจุดมุ่งหมาย    รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน นำมากำหนดเป็นโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้
หลักการเป็นการศึกษา   เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล                      
เป็นการศึกษา   เพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน                  
ส่งเสริมผู้เรียน   ได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ        
ที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ     เป็นหลักสูตรโครงสร้าง  ที่ยืดหยุ่นทั้งทางด้านสาระ และการจัดการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรโครงสร้าง   ที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเทียบโอนได้    
จุดมุ่งหมาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
และมีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพจึงกำหนดจุดมุ่งหมายซึ่งเป็น  
มาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีมาตรฐานและลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป                                            
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเองปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน    
เองนับถือมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
มีความคิดสร้างสรรค์   ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า                                       
มีความรู้อันเป็นสากล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าในทางวิทยาการ รวมถึงมี       
ทักษะและมีศักยภาพในการจัดการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี่ ปรับวิธีคิดวิธีการทำงานได้อย่างเหมาะสม
มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ทักษะการคิด การสร้างปัญญาในการดำเนินชีวิต
รักการออกกำลังกาย  ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิคภาพที่ดี                                                            
มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  โดยมีค่านิยมที่จะเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค                       
เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทยภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดีโดยยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำนักในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีกีฬา ภูมิปัญญาของไทย  รักประเทศชาติและท้องถิ่น
โดยมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดแก่สังคม                        

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์และโทรสาร 038_237068
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
sasitron.rptwebsite@gmail.com