หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรขั้นพื้นฐาน การรับนักเรียน
คุณสมบัติผู้เรียน
หลักฐานการสมัคร
การจำหน่ายนักเรียน
หลักสูตร
ชั้นเรียน
เวลาเรียน
วันหยุด
ประเมินผล
ค่าธรรมเนียม
การรับนักเรียน
การรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง แบบไปและกลับตั้งแต่อายุ 3 ปีถึง 18 ปี
ชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 1 รับอายุ 3 ปีเต็ม ( นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปี )
ชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 2 รับอายุ 4 ปีเต็ม ( นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปี )
ชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 3 รับอายุ 4 ปีเต็ม ( นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปี )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับอายุ 6 ปีเต็ม ( นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปี )    
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้น ม.1 ถึง ม.3           
                                      
 
ระดับชั้นอนุบาล มีอายุครบเกณฑ์ที่กำหนด                                    
ช่วงชั้นที่ 1-3 มีผลการเรียนและหลักฐานความรู้จากโรงเรียนเดิม  
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน         
เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี                                              
มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติและอุปการะด้านการเรียน    
  
 
ระดับก่อนประถมศึกษา
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา จำนวน 1 ฉบับ                        
  สำเนาสูติบัตร ( ใบเกิด ) จำนวน 1 ฉบับ                                                                 
   รูปถ่าย ( ชุดนักเรียน ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป                                                     
 หลักฐานการแสดงผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม ( อบ.1 ) สำหรับชั้นอนุบาล 2-3  
ระดับประถมศึกษา
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา จำนวน 1 ฉบับ                      
สำเนาสูติบัตร ( ใบเกิด ) จำนวน 1 ฉบับ                                                              
รูปถ่าย ( ชุดนักเรียน ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป                                                
หลักฐานการแสดงผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ( กรณีย้ายมาจากที่อื่น )
+ หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนเดิม ( ปศ.20 )                                            
+ หลักฐานแสดงผลการเรียน ( ป.04 )                                                    
+ สมุดประจำตัวนักเรียน ( ป.01 )                                                           
+ สมุดบันทึกสุขภาพ ( ป.06 )                                                                  
+ สมุด ปพ.ต่างๆ ตามระดับชั้นที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2544  
ระดับมัธยมศึกษา
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา จำนวน 1 ฉบับ 
สำเนาสูติบัตร ( ใบเกิด ) จำนวน 1 ฉบับ                                         
รูปถ่าย ( ชุดนักเรียน ) ขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป                     
        
หลักฐานแสดงผลการเรียน ( ป.05 ) 
                                               
 
  +   นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน                                                               
 +   ขาดเรียนติดต่อกนเกิน 15 วัน โดยที่โรงเรียนได้ติดต่อกับผู้ปกครองทางไปรษณีย์บัตร 
     ลงทะเบียนแล้วถึง 3 ครั้งแต่ผู้ปกครองก็ไม่มาติดต่อชี้แจง     
 +   ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนการสอน และค่าธรรมเนียมอื่นๆตลอดปีการศึกษาโดย    
      ที่ผู้ปกครองไม่ได้มาติดต่อขอผ่อนผัน      
  +  ประพฤติตนผิดระเบียบของโรงเรียน อย่างร้ายแรง  
                                             
 
ใช้หลักสูตรก่อนประถมศึกษา ปีพุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2544 
                                    
 
ระดับก่อนประถมศึกษา   เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3                       
ระดับประถมศึกษา   เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ระดับมัธยมศึกษา   เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     
 
  
ในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้              
+ ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 ตุลาคม
+ ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 21 มีนาคม
เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 15.30 นาฬิกา
หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน ตั้งแต่เวลา 11.50 นาฬิกา ถึงเวลา 12.50 นาฬิกา  
  
 
+  หยุดประจำสัปดาห์ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์                  
+  หยุดตามวันหยุดราชการและวันสำคัญทางพุทธศาสนา  
+  หยุดประจำภาคเรียน   
           
                                            
 
ระดับก่อนประถมศึกษา
มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ตามความสามารถและความแตกต่างของบุคคล
เมื่อจบการศึกษาปฐมวัย เด็กจะบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้     
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนได้กำหนดเกณฑ์การประเมินตามคุณภาพ
ของผลการเรียนเป็นรายวิชาซึ่งสามารถอธิบายว่า ผู้เรียนมีความรู้ และคุณลักษณะโดยรวม  
      อยู่ในระดับใด โดยกำหนดเป็นร้อยละ ผ่านหรือไม่ผ่าน เป็น 5 ระดับต่างๆดังนี้                           
๔    หมายถึง ผลการเรียนดีมาก                                  
๓    หมายถึง ผลการเรียนดี                                          
๒    หมายถึง ผลการเรียนพอใช้                                   
๑    หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด  
0    หมายถึง ผลการเรียนขั้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  
   
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์และโทรสาร 038_237068
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
sasitron.rptwebsite@gmail.com